عشق آتشين داشته باش به او که بايد تا مدتها از او دور باشی !

"love that well which thou must leave are long"

به همه عشق بورز،به تعداد کمی اعتماد کن و به هيچ کس بدی نکن .

"love all, trust a few, do wrong to none"

حال عبادت کن ،فراموش کن و بخشنده باش .

"pray now ,forget and forgive"

عشقی که آن را می يابيم خوب است ولی آن عشقی که خود بيايد بهتر است .

"love sought is good, but given unsought is better"

shakespeare

 

/ 0 نظر / 7 بازدید